Watch Gong Yoo react to his role! 😂😂

Watch Gong Yoo react to his role! 😂😂